بهداشت و سلامت دندانپزشکان و عوامل احتمالی ایجادکننده برخی مشکلات برای آن‌ها آن به یک موضوع مهم برای حرفه دندانپزشکی و بهداشت دندان تبدیل شده‌است.

شایع‌ترین عواملی که بهداشت و سلامت دندانپزشکان را به خطر می‌انازند چیست؟

بهداشت و سلامت دندانپزشکان به دلیل شایع‌ترین مشکلات سلامت شغلی در خطر است. مثل درد اسکلتی-عضلانی، آسیب پوستی و درماتیت تماسی در بین دندانپزشکان که عمدتاً ناشی از حساسیت به دستکش‌های لاتکس است. همچنین مشکلات چشمی و درصد بسیارکمی مشکلات شنوایی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع دردهای عمومی اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان بین 64 تا 93 درصد است. که بار قابل توجهی را برای حرفه دندانپزشکی به همراه دارد. شایع ترین ناحیه برای درد در دندانپزشکان پشت و گردن است.

 

بهداشت و سلامت دندانپزشکان و عوامل احتمالی ایجادکننده برخی مشکلات برای آن‌ها آن به یک موضوع مهم برای حرفه دندانپزشکی و بهداشت دندان تبدیل شده‌است.

شایع‌ترین عواملی که بهداشت و سلامت دندانپزشکان را به خطر می‌انازند چیست؟

بهداشت و سلامت دندانپزشکان به دلیل شایع‌ترین مشکلات سلامت شغلی در خطر است. مثل درد اسکلتی-عضلانی، آسیب پوستی و درماتیت تماسی در بین دندانپزشکان که عمدتاً ناشی از حساسیت به دستکش‌های لاتکس است. همچنین مشکلات چشمی و درصد بسیارکمی مشکلات شنوایی.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع دردهای عمومی اسکلتی-عضلانی در دندانپزشکان بین 64 تا 93 درصد است. که بار قابل توجهی را برای حرفه دندانپزشکی به همراه دارد. شایع ترین ناحیه برای درد در دندانپزشکان پشت و گردن است.

 

 چرا پزشکان به آسیب‌های شغلی دچار می‌شوند؟

وضعیت بدنی نامناسب و شیوه‌های کاری جزء عوامل ایجاد کننده این دردها هستند. همچنین کار در یک موقعیت برای دوره‌های طولانی و چرخش مکرر بدن به یک طرف می‌تواند منجر به کمردرد شود.

آسیب‌های شغلی دندانپزشکان

 

 چرا پزشکان به آسیب‌های شغلی دچار می‌شوند؟

وضعیت بدنی نامناسب و شیوه‌های کاری جزء عوامل ایجاد کننده این دردها هستند. همچنین کار در یک موقعیت برای دوره‌های طولانی و چرخش مکرر بدن به یک طرف می‌تواند منجر به کمردرد شود.

راه‌های جلوگیری از آسیب‌های شغلی دندانپزشکان چیست؟

مطالعاتی جهت جلوگیری از ایجاد اختلالات اسکلتی-عضلانی برای اپراتورهای دندانپزشکی انجام شده. مثل نیاز اپراتورها به دانستن نحوه تنظیم صحیح تجهیزات ارگونومیک و نقشی که انعطاف‌پذیری و قدرت مرکزی اپراتورها می‌تواند در سلامت اسکلتی عضلانی متعادل ایفا کند.

بررسی‌های به عمل آمده منجر به، به‌وجود آمدن استراتژی‌هایی برای جلوگیری از این مشکلات در اپراتورهای دندانپزشکی شده. که به وضعیت بدنی و نحوه قرارگیری ، انعطاف‌پذیری، قدرت و ارگونومی می‌پردازند. مثل تغییر در نحوه کار اپراتورها.

مدل‌های آموزشی جدیدی که رویکردی چندعاملی را در بر می‌گیرد، می‌تواند برای کمک به اپراتورهای دندانپزشکی در مدیریت و پیشگیری موثر از مشکل اسکلتی-عضلانی موثر واقع شود.

راه‌های جلوگیری از آسیب‌های شغلی دندانپزشکان چیست؟

مطالعاتی جهت جلوگیری از ایجاد اختلالات اسکلتی-عضلانی برای اپراتورهای دندانپزشکی انجام شده مثل نیاز اپراتورها به دانستن نحوه تنظیم صحیح تجهیزات ارگونومیک و نقشی که انعطاف‌پذیری و قدرت مرکزی اپراتورها می‌تواند در سلامت اسکلتی عضلانی متعادل ایفا کند.

بررسی‌های به عمل آمده منجر به، به‌وجود آمدن استراتژی‌هایی برای جلوگیری از این مشکلات در اپراتورهای دندانپزشکی شده. که به وضعیت بدنی و نحوه قرارگیری ، انعطاف‌پذیری، قدرت و ارگونومی می‌پردازند. مثل تغییر در نحوه کار اپراتورها.

مدل‌های آموزشی جدیدی که رویکردی چندعاملی را در بر می‌گیرد، می‌تواند برای کمک به اپراتورهای دندانپزشکی در مدیریت و پیشگیری موثر از مشکل اسکلتی-عضلانی موثر واقع شود.

آسیب‌های شغلی دندانپزشکان

علی‌رغم همه این بررسی‌ها، آموزش مداوم در زمینه اجتناب از آسیب‌های پوستی، شناسایی علل درد اسکلتی- عضلانی و مداخلات مناسب برای کاهش شیوع آن، و همچنین اقدامات مشابه برای کاهش قرار گرفتن در معرض عواملی که ممکن است باعث ایجاد درماتیت تماسی شوند، مورد نیاز است.

علی‌رغم همه این بررسی‌ها، آموزش مداوم در زمینه اجتناب از آسیب‌های پوستی، شناسایی علل درد اسکلتی- عضلانی و مداخلات مناسب برای کاهش شیوع آن، و همچنین اقدامات مشابه برای کاهش قرار گرفتن در معرض عواملی که ممکن است باعث ایجاد درماتیت تماسی شوند، مورد نیاز است.