گروه محصولات فورسپس

این ابزار برای کشیدن دندان، گرفتن و نگهداشتن اشیا کاربرد دارد. از فورسپس زمانی استفاده می‌شود که ناحیه عمل بسیار عمیق بوده و دندان‌پزشک نیز برای انجام کار مورد نظر خود، مجبور به استفاده از این ابزار می‌باشد. دندان‌پزشک با استفاده از فورسپس دندان را گرفته و تا جایی که ممکن است آن‌را به سمت عقب و جلو چرخانده و تکان می‌دهد تا دندان کنده شود. در اصل دندان‌پزشک با استفاده از این ابزار نیرویی دقیق روی ریشه وارد می‌کند و در نهایت دندان به حدی لق می‌شود که دندان‌پزشک قادر خواهد بود آن‌را بیرون بکشد.

گروه محصولات فورسپس

این ابزار برای کشیدن دندان، گرفتن و نگهداشتن اشیا کاربرد دارد. از فورسپس زمانی استفاده می‌شود که ناحیه عمل بسیار عمیق بوده و دندان‌پزشک نیز برای انجام کار مورد نظر خود، مجبور به استفاده از این ابزار می‌باشد. دندان‌پزشک با استفاده از فورسپس دندان را گرفته و تا جایی که ممکن است آن‌را به سمت عقب و جلو چرخانده و تکان می‌دهد تا دندان کنده شود. در اصل دندان‌پزشک با استفاده از این ابزار نیرویی دقیق روی ریشه وارد می‌کند و در نهایت دندان به حدی لق می‌شود که دندان‌پزشک قادر خواهد بود آن‌را بیرون بکشد.