خانه » اندودانتیکس
خانه » اندودانتیکس

گروه محصولات اندودانتیکس

اندودانتیکس یکی از شاخه‌های تخصصی دندان‌پزشکی است که به بیماری‌های پالپ دندان و بافت‌های اطراف ریشه دندان می‌پردازد. درمان اندودنتیک یا درمان ریشه (عصب‌کشی) به درمان بافت نرم پالپ درون دندان می‌پردازد. واژە اندودانتیکس از دو واژە یونانی به معنای “درون” و “دندان” منشا می‌گیرد.

فایل روتاری دندانپزشکی (rotary file)
فایل روتاری
فایل دستی دندانپزشکی (Hand File)
فایل دستی

اندودانتیکس

اندودانتیکس یکی از شاخه‌های تخصصی دندان‌پزشکی است که به بیماری‌های پالپ دندان و بافت‌های اطراف ریشه دندان می‌پردازد. درمان اندودنتیک یا درمان ریشه (عصب‌کشی) به درمان بافت نرم پالپ درون دندان می‌پردازد. واژە اندودانتیکس از دو واژە یونانی به معنای “درون” و “دندان” منشا می‌گیرد.

فایل روتاری دندانپزشکی (rotary file)

فایل روتاری

فایل دستی دندانپزشکی (Hand File)

فایل دستی