گروه محصولات کیت جراحی

مجموعه وسایلی که طی جراحی ایمپلنت دندان مورد استفاده قرار می‌گیرند در یک جعبه مخصوص جایگذاری می‌شوند. این محفظه‌ها دارای تنوعی از طول و قطرهای مختلف هستند که می‌توانند سرعت و دقت جراحی را افزایش دهند.

گروه محصولات کیت جراحی

مجموعه وسایلی که طی جراحی ایمپلنت دندان مورد استفاده قرار می‌گیرند در یک جعبه مخصوص جایگذاری می‌شوند. این محفظه‌ها دارای تنوعی از طول و قطرهای مختلف هستند که می‌توانند سرعت و دقت جراحی را افزایش دهند.