گروه محصولات موتور روتاری

دستگاه روتاری با اتصال به فایل اندو عصب‌کشی را با تمرکز و سرعت بیشتری به کار می‌برد. حرکت دادن این فایل‌ها درون کانال ریشه موجب برداشتن باکتری‌ها و التهابات موجود در کانال دندان می‌شود. قطعا استفاده نمودن از این فایل‌ها با استفاده از دستگاه‌های برقی می‌تواند تمرکز و دقت بیشتری را هنگام درمان به همراه داشته باشد.

گروه محصولات موتور روتاری

دستگاه روتاری با اتصال به فایل اندو عصب‌کشی را با تمرکز و سرعت بیشتری به کار می‌برد. حرکت دادن این فایل‌ها درون کانال ریشه موجب برداشتن باکتری‌ها و التهابات موجود در کانال دندان می‌شود. قطعا استفاده نمودن از این فایل‌ها با استفاده از دستگاه‌های برقی می‌تواند تمرکز و دقت بیشتری را هنگام درمان به همراه داشته باشد.