گروه محصولات میکروموتور

میکروموتورها وسیله چرخنده با سرعت و دور پایین هستند. از مزیت‌های میکروموتور حرکت بدون ارتعاش آن می‌باشد که استفاده از این دستگاه را توسط دندان‌پزشکان افزایش داده است.

گروه محصولات میکروموتور

میکروموتورها وسیله چرخنده با سرعت و دور پایین هستند. از مزیت‌های میکروموتور حرکت بدون ارتعاش آن می‌باشد که استفاده از این دستگاه را توسط دندان‌پزشکان افزایش داده است.