خانه » هندپیس
خانه » هندپیس

گروه محصولات هندپیس

هندپیس‌ها دستگاه مکانیکی ساده‌ای هستند که با استفاده از اجزای داخلی مکانیکی، نیروی چرخش آغاز می‌شود و قدرت لازم جهت برش دندان‌ها را فراهم می‌کنند. انواع این دستگاه براساس عملکرد مورد نیاز که به‌وسیله دندان‌پزشک مشخص می‌شود متفاوت خواهد بود. در قطعات این دستگاه یک منبع نور و سیستم آب خنک‌کننده موجود است.

گروه محصولات هندپیس

هندپیس‌ها دستگاه مکانیکی ساده‌ای هستند که با استفاده از اجزای داخلی مکانیکی، نیروی چرخش آغاز می‌شود و قدرت لازم جهت برش دندان‌ها را فراهم می‌کنند. انواع این دستگاه براساس عملکرد مورد نیاز که به‌وسیله دندان‌پزشک مشخص می‌شود متفاوت خواهد بود. در قطعات این دستگاه یک منبع نور و سیستم آب خنک‌کننده موجود است.